månadsarkiv: juli 2013

Nya medlemmar

Hej i sommarregnet,

Uppslutningen på tennismötet var närmast hundraprocentig och utvecklades glädjande nog till en beslutande församling och regelrätt årsmöte. Stort tack till Thomas och Paula som tog emot ca 30 regnblöta grannar i sitt kök! Man kunde förstå av diskussionerna att det finns mer att diskutera och finjustera men vi har lärt känna varandra och skapat en fin plattform att arbeta vidare på.

Flera andelsägare med en hel andel har sålt av en halva till grannar (halva andelar kan dock inte säljas vidare!). Som nämndes på mötet så lägger sig föreningen inte i det men en viktig förutsättning är, och helt i enlighet med stadgarn (se www.själsö.se under “Tennisföreningen”, lösenord tidigare angivet), att köparen äger en fastighet inom samfälligheten. Om detta villkor är uppfyllt ser jag godkännandet av ny medlem som en ren formalitet och det är viktigt att köp och sälj kan ske enkelt och smärtfritt året runt.

Det vore mycket önskvärt att alla andelsägare (1/1 eller 1/2) erhåller ett skriftligt andelsbevis, en värdehandling, på sitt andelsinnehav och det är något jag kommer att föreslå styrelsen.

När en affär är avslutad, var snälla och skicka ett mail till sjalsotennis@gmail.com så att vi bir varse om detta!

Följande affärer har genomförts och väntar på styrelsens godkännande:
Lena Magnusson, Fiskevägen 12          => 1/2 andel till =>    Leif Backlund, Nätvägen 5
Fredrik Christiansson, Fiskevägen 22    => 1/2 andel till =>   Anders Larsson, Nätvägen 3
Roland Frick, Fiskevägen 6                    => 1/2 andel till =>   Robin Strandänger, Bruces Väg 18*
Roland Frick, Fiskevägen 6                    => 1/2 andel till =>   Anders Skoghage, Fiskevägen 6
Lennart Skoglund, Fiskevägen 4            => 1/2 andel till =>   David Sundberg, Fiskevägen 4

*Robin tar över sin fars, Arne Strandängers, andel enligt bådas önskemål.

Följande andelsägare har uttryckt önskemål att sälja en 1/2 andel:
Lennart Ankarstad, Pumpvägen 11
Mats och Christina Ekelund, Nätvägen 7
Per-Ola Olofsson, Lummelunds väg 208

Följande har anmält intresse att köpa 1/2 andel:
Christian Larsson, Fiskevägen 7

Hälsningar
Fredrik

Möte tennisföreningen 29 juli 2013

Hej,
Jag heter Fredrik Christiansson och bor på Fiskevägen 22 (gula huset, mitt emot Tenny Larsson och Håkan Rauke) och vill helt kort passa på och påminna om mötet hos Thomas Johansson imorgon och betona vikten av att alla kommer, personligen eller genom fullmakt till annan medlem! Endast då blir mötet beslutande och vi får saker att hända! Följande medlemmars e-post har jag, trots idogt ringande, SMSande och forskande ej lyckats få tag på, dvs om ni kan kontakta dem eller bor granne med dem så påminn gärna:

 • Hans Lindberg, Fiskevägen 30
 • Kerstin Gustafsson, Fiskevägen 12

I övrigt ställer jag www.själsö.se till föreningens förfogande och att, om intresse från medlemmarna föreliggar, ha en gemensam plattform där alla protokoll, stadgar etc finns tillgängliga. Hemsidan gör det också mycket enkelt att nå alla medlemmar på en gång via E-post så fort ett inlägg görs. Se menyn “Tennisföreningen”. Maila mig om du inte har fått lösenordet. Här finns även ett embryo till ett bokningssystem av tennisbanan – förhoppningen lever självfallet att vi skall kunna återuppleva 80- och 90-talets glansdagar!

Hälsningar

Fredrik

Medlemmar i Själsö Tennisklubb kallas härmed till möte

måndagen den 29 juli 2013 kl 1800  hos Thomas Johansson

Det har nu inte kommit till stånd  något årsmöte på många år så behöver vi behöver göra en omstart. De överlåtelser av andelar som skett under åren kommer att behandlas

Eftersom kallelsen nu kommer ut sent skulle vi vilja att ni som inte kan komma lämnar en fullmakt till någon på medlemslistan så att alla medlemmar är representerade.

Om alla är representerade kan vi använda nedanstående dagordning

Bifogar det senaste årsprotokollet 1999

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet samt fastställande av medlemsförteckning
 2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens  verksamhetsberättelse samt resultat och  balansräkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 10. Val av revisorer jämte suppleanter för dessa
 11. Respons/ redovisning  på brevutskick 2007 om 500:- insats.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Övriga frågor

Styrelsen