månadsarkiv: juli 2014

Årsmöte 2014

Själsö tennisklubb

Medlemmar i Själsö Tennisklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte

Tid: söndag den 27 juli 2014 kl. 15:00
Plats: Hos Fredrik Christiansson, Fiskevägen 22.

Dagordning
1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet samt fastställande av medlemsförteckning.
2 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3 Fastställande av dagordning
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
5 Val av två justeringsmän
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
7 Revisorernas berättelse
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av styrelseledamöter samt suppleanter
10 Val av revisorer jämte suppleanter för dessa
11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014/15
12 Fastställande av medlemsavgifter
13 Övriga frågor

Styrelsen